Menu
Tablet menu

Knihovní řád (zkrácená verze)

1. Právo půjčovat si informační dokumenty má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto knihovního řádu.
2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz, za děti do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Cizí státní příslušník předkládá platný cestovní doklad a dokumenty jsou mu půjčovány proti finanční záloze.
3. Podepsáním přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.
4. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou.
5. Každý čtenář je povinen nahlásit knihovně případnou změnu jména, bydliště, školy nebo zaměstnání.
6. Registrační poplatek se platí na kalendářní rok a umožňuje využívat služby všech oddělení.
7. Vybrané publikace se půjčují pouze prezenčně.
8. Výpůjční doba je 1 měsíc. Po uplynutí výpůjční doby je možné si výpůjčku prodloužit, pokud dokument nežádá jiný čtenář, nejvýše však třikrát. O prodloužení je možné požádat osobně, písemně i telefonicky.
9. Čtenář má právo požádat o rezervaci vypůjčeného dokumentu. V případě naučné a studijní literatury, kterou knihovna nemá ve svém fondu, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
10. Při nedodržení knihovního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
11. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční službu čtenáři, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.